Historien bak Teddy

Mitt navn er Julie Monsen, og jeg er forfatter av de to læreverkene Learning English with Teddy(2008) og Starting English with Teddy (2012). Gjennom mitt mangeårige arbeid med barn med spesielle behov i norsk skole har jeg blitt mer og mer klar over mangelen på læremateriell som lot seg tilpasse denne gruppen. 

Slik ble Teddy født. En drøm om å skape noe som både var riktig for alle barna – også dem med lærevansker – og som i tillegg er enkelt for læreren / den voksne. Teddy-idéen er senere utviklet og forbedret i mange prosesser, sammen med mange dyktige fagfolk.

Alle barn kan lære – bare vi forstår hvordan

Jeg mener at alle barn – også barn med funksjonsnedsettelser – skal kunne lære engelsk. Min erfaring er at med riktig metode kan barna ha stor glede av et fremmedspråk. Å lære engelsk i en ung alder gir barnet mer selvtilitt. Denne mestringsopplevelsen vil bidra positivt i oppveksten.

Mange år som lærer og spesialpedagog 
– både i England og Norge

Jeg har lang erfaring som som lærer – først i England og siden i Norge. Jeg har undervist både i ordinære klasser og klasser for elever med funksjonsnedsettelser.

Allerede som 13-åring begynte jeg å arbeide med mennesker med funksjons­nedsettelser. Interessen for dem ledet til lærerutdanning ved University of Leeds, og videreutdanning i spesial­pedagogikk. I løpet av studietiden opp­daget jeg betydningen av kunst, musikk, dans og drama i undervisningen.

Jeg er oppvokst i England, men har bodd i Norge i over 32 år og er gift med en Nordmann. Jeg har en internasjonal bakgrunn; min mor er født i India og min far var fra Østerrike. I 1983 flyttet jeg til Norge for å under­vise ved The British School of Stavanger og senere The Children’s House i Sola kommune. I 2000 fullførte jeg videreutdanning i spesialpeda­gogikk I og II ved Universitetet i Stavanger. Da jeg studerte arbeidet jeg som spesial­pedagog ved St. Olavs videre­gående skole i Stavanger.

I min nåværende jobb – ved Ressurssenteret på Grannes skole i Sola kommune – har engelsk­undervisning og læring gjennom kunst, musikk og drama vært mine hoved­­interesser, og elevene mine har fremført flere forestillinger.

 

Tanker om Teddy i fremtiden

Utviklingen innen data og teknologi har gjort kommunikasjon over landegrensene lettere. Min plan er å utvikle Teddy til å bli et internasjonalt læreverk. Teddys nye nettsider er et skritt i den retningen. Med en kombinasjon av tradisjonelle undervisningsmetoder og ny teknologi ønsker jeg å føre Teddy over i den digitale tidsalderen, slik at han blir tilgjengelig for mange barn over hele verden.

 

Teori og Metode

Teddy bygger på utviklingspsykologen Lev S. Vygotskys utviklingsteori om forholdet mellom læring og utvikling – sonen for nærmeste utvikling. Det sentrale hos Vygotsky er troen på at det du i dag kan gjøre sammen med noen, kan du gjøre alene imorgen. Han var mer opptatt av barnets potensielle ut­viklingsmuligheter enn av dets svakheter og begrensninger.

Teddy bygger også på metodikken i TEACCH (Treatment and education of autistic and related communication handicapped children), utviklet ved University of North Carolina, USA. TEACCH har et verdi- og kulturgrunnlag som er forenelig med Vygotskys utviklingsteori.

For å gir barnet gode mestringsopp­levelser, legges det til rette for at opp­lær­ingen skal være strukturert og konkret. Dette gir barnet trygg­het, fordi opplæringssituasjonen er forutsigbar og oversiktelig. Trygg­heten gir barnet mulighet til å bruke egne sanser og ferdigheter, hvilket er en forutsetning for all læring.

Teddy-læreverkene bygger på at barn lærer på ulike måter

  • TPR – Total Physical Response
  • Lytte, gjøre, være konkret, learning by doing, rutiner og miming
  • Pedagogen åpner for bruk av mange sanser
  • Materiellet tar høyde for at barn lærer på mange ulike måter 

Forutsetninger for læringsutbytte

  • Å kunne lytte
  • Å kunne lese eller gjenkjenne enkle ord eller bilder 
  • Å kunne bruke tallbegreper – på dette nivå ment som det å kunne bruke mengdebegreper i samtale, sanger osv.
  • Å kunne bruke digitae hjelpemidler som opptaksutstyr, fordi det er spennende og lærerikt å høre sin een stemme og filming fordi det er fin tilbakemelding å se seg selv. 
  • Å skape situasjoner der barnet kan bli engasjert og strekke seg mot nye mål